IMG_3444_edited_edited_edited.png
ยินดีต้อนรับสู่..
ห้องเรียนหน้าที่พลเมือง
..Kru Manpong..
คำอธิบายรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
การวัดและประเมินผล
สื่ออการเรียนรู้
สถาบันทางสังคม 2.jpg

เข้าสู่บทเรียน

เรื่องที่ 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

ศึกษาการปฏิบัติตนภายใต้การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

เรื่องที่ 4 การเมืองการปกครอง

ศึกษาพัฒนาการ การเมืองการปกครองของไทยในอดีตถึงปัจจุบัน

เรื่องที่ 2 สถาบันทางสังคม

ศึกษาบทบาท หน้าที่ ของตนตามสถาบันทางสังคม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

เรื่องที่ 5 วัฒนธรรมเอเชีย

วัฒนธรรมประเพณีเป็นรากฐานของการสังคมในรูปแบบที่แตกต่างของคนในทวีปเอเซีย

เรื่องที่ 3 กฎหมายเบื้องต้น

ศึกษากฎหมายที่สำคัญของการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข