แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย

แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย

เป็นการประเมินความรู้ผู้เรียนก่อนเรียนรู้เนื้อหา มี จำนวน  10  ข้อ

เริ่มทำแบบทดสอบประจำหน่วย >
1. มารยาทชาวพุทธ
ที่มา : https://youtu.be/ZhpF_IHt2Xw
สืบค้นวันที่ 10 ม.ค. 2561
2. หน้าที่ชาวพุทธ
ที่มา : https://youtu.be/yeGxHCpzwZg
สืบค้นวันที่ 10 ม.ค. 2561
ที่มา : https://youtu.be/RfSnoZhyrk4
สืบค้นวันที่ 10 ม.ค. 2561

แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย

แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย

เป็นการประเมินความรู้ผู้เรียนก่อนเรียนรู้เนื้อหา มี จำนวน  10  ข้อ

เริ่มทำแบบทดสอบประจำหน่วย >