คำชี้แจงสำหรับเว็บไซต์

คำชี้แจงสำหรับครู

    เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้ดำเนินการจัดทำทั้งหมด 2 ระดับชั้น ประกอบด้วย
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มี 4 สาระการเรียนรู้ ดังนี้

       - สาระฯ ภูมิศาสตร์

       - สาระฯ เศรษฐศาสตร์

       - สาระฯ หน้าที่พลเมือง

       - สาระฯ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

    เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ นักเรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ โดยยึดหลักการว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ รวมทั้งการยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะในการอ่านที่ได้จาก การทำกิจกรรมการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาหาความรู้ต่อไปในอนาคต..

คำชี้แจงสำหรับครู

    เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน จำนวน 60 ชั่วโมง โดยครูมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
       1. ครูให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่ผู้สอนสร้างขึ้นดูเป็นตัวอย่าง

       2. ครูชี้แจงการใช้เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบก่อนการเรียน 
       3. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละหน่วย เพื่อดูว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนมากน้อยเพียงใด
       4. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ในเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้แต่ละหน่วยแล้วทำใบงานและกิจกรรมที่กำหนดให้ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนและเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
       5. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละหน่วยเพื่อดูว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลังเรียนมากน้อยเพียงใด
       6. ครูสังเกตพฤติกรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และบันทึกผล
       7. ครูตรวจให้คะแนนและบันทึกผลลงในแบบบันทึกคะแนนการใช้เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้แต่ละหน่วย
       8. ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบและชมเชยนักเรียนพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม

 

คำชี้แจงสำหรับนักเรียน

      เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนี้ ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนนักเรียน โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้

        1. ศึกษาสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด
        2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนแต่ละหน่วย
        3. ศึกษาบทเรียนจากใบความรู้ ทำใบงานเพื่อทบทวนความรู้ และฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนด
        4. ทำแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละหน่วย
        5. (ครู) ตรวจคำตอบใบงาน/นักเรียนตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนด้วยตนเอง 
        6. สรุปผลคะแนนการสอบก่อนเรียน/หลังเรียนที่ได้ เพื่อทราบผลการเรียนและผลการพัฒนา
        7. นักเรียนทำแบบทดสอบและใบงานด้วยความความซื่อสัตย์
        8. นักเรียนใช้เวลาในการศึกษาให้เหมาะสมและตรงเวลา ปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำในการใช้เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้อย่างเคร่งครัด
        9. นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาและฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนได้ และควรฝึกปฏิบัติบ่อยๆ เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งาน