แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย

แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย

เป็นการประเมินความรู้ผู้เรียนก่อนเรียนรู้เนื้อหา มี จำนวน  10  ข้อ

เริ่มทำแบบทดสอบประจำหน่วย >
1. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
2. วันมาฆบูชา
3. วันวิสาขบูชา
4. วันอัฎฐบูชา
5. วันอาสาฬหบูชา
6. วันธรรมสวนะ
7. วันเข้าพรรษา
8. วันออกพรรษา
9. วันเทโวโรหณะ
10. ศาสนพิธี
11. การทำบุญตักบาตร
12. การถวายภัตราหาร
13. การถวายเครื่องสังฆทานและเครื่องไทยธรรม
14. การกรวดน้ำ
15. การทอดกฐิน
16. การทอดผ้าป่า

แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย

แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย

เป็นการประเมินความรู้ผู้เรียนก่อนเรียนรู้เนื้อหา มี จำนวน  10  ข้อ

เริ่มทำแบบทดสอบประจำหน่วย >