แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย

แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย

เป็นการประเมินความรู้ผู้เรียนก่อนเรียนรู้เนื้อหา มี จำนวน  10  ข้อ

เริ่มทำแบบทดสอบประจำหน่วย >
1. พุทธประวัติ : การตรัสรู้
ที่มา : https://youtu.be/sRZxTJM0cns
สืบค้นวันที่ 10 ม.ค. 2561
2. พุทธสาวก พุทธสาวิกา
ที่มา : https://youtu.be/IKpDFVicORg
สืบค้นวันที่ 10 ม.ค. 2561
ที่มา : https://youtu.be/LMtV5RtMfEw
สืบค้นวันที่ 10 ม.ค. 2561
3. ชาวพุทธตัวอย่าง
ที่มา : https://youtu.be/1H5BSsIWlKE
สืบค้นวันที่ 10 ม.ค. 2561
4. ชาดก
ที่มา : https://youtu.be/ElJlu5xnehc
สืบค้นวันที่ 10 ม.ค. 2561
ที่มา : https://youtu.be/T5EAKzMjp5o
สืบค้นวันที่ 10 ม.ค. 2561

แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย

แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย

เป็นการประเมินความรู้ผู้เรียนก่อนเรียนรู้เนื้อหา มี จำนวน  10  ข้อ

เริ่มทำแบบทดสอบประจำหน่วย >