ยินดีต้อนรับ

เข้าเรียนวิชาสังคมศึกษากับ..ครูแมนพงษ์..

power-of-social-media.png
edited.png

ลงทะเบียน

เพื่อเข้าห้องเรียน

เลือกสาระการเรียนรู้

อ่านแผนที่

สาระฯ ภูมิศาสตร์

    ศึกษาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภมิศาสตร์และกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา ตลอดถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

economic20.jpg

สาระฯ เศรษฐศาสตร์

   ศึกษาการออมและการลงทุน ตามกระแสระบบเศรษฐกิจโลก การดำเนินตนตามหลักปัรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

IMG_1189.jpg

สาระฯ หน้าที่พลเมือง

   ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สถาบันทางสังคม กฎหมาย และการปกครองของชาติไทย

DSC_0451.jpg

สาระฯ ศาสนา ศีลธรรมฯ

   ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมประเพณีของสังคม