แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย

แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย

เป็นการประเมินความรู้ผู้เรียนก่อนเรียนรู้เนื้อหา มี จำนวน  10  ข้อ

เริ่มทำแบบทดสอบประจำหน่วย >
1. การบริหารจิต
1.1 การไหว้พระสวดมนต์
ที่มา : https://youtu.be/Foz215GCPDw
สืบค้นวันที่ 10 ม.ค. 2561
1.2 การแผ่เมตตา
ที่มา : https://youtu.be/4-Icmm92nJM
สืบค้นวันที่ 10 ม.ค. 2561
1.3 การบริหารจิตตามหลักอาราปานสติ
ที่มา : https://youtu.be/P22HYVEums4
สืบค้นวันที่ 10 ม.ค. 2561
2. การเจริญปัญญา
ที่มา : https://youtu.be/4bIg7qQgCIA
สืบค้นวันที่ 10 ม.ค. 2561
ที่มา : https://youtu.be/rXkdNeft6Go
สืบค้นวันที่ 10 ม.ค. 2561

แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย

แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย

เป็นการประเมินความรู้ผู้เรียนก่อนเรียนรู้เนื้อหา มี จำนวน  10  ข้อ

เริ่มทำแบบทดสอบประจำหน่วย >