แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย

แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย

เป็นการประเมินความรู้ผู้เรียนก่อนเรียนรู้เนื้อหา มี จำนวน  10  ข้อ

เริ่มทำแบบทดสอบประจำหน่วย >
1. พระพุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ
ที่มา : https://youtu.be/fgaNzf3ZaVU 
สืบค้นวันที่ 20 ก.พ.2560
2. พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมาร์ (พม่า)
ที่มา : https://youtu.be/YQnVDpsJIHE
สืบค้นวันที่ 20 ก.พ.2560
3. พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
ที่มา : https://youtu.be/MSOQIWud7Sc
สืบค้นวันที่ 10 ม.ค. 2561
4. พระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่มา : https://youtu.be/UTjSEI2vyvk
สืบค้นวันที่ 10 ม.ค. 2561
5. พระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐ
สังคมเวียดนาม

พระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม

ที่มา : https://youtu.be/v9gBtpb9ygc
สืบค้นวันที่ 10 ส.ค. 2561
6. พระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
ที่มา : https://youtu.be/nd00_Xvn3Qs
สืบค้นวันที่ 10 ส.ค. 2561
7. พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย
ที่มา : https://youtu.be/9n4xOp-F6B0
สืบค้นวันที่ 10 ส.ค. 2561
8. พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์
ที่มา : https://youtu.be/gYnCs28Tu40
สืบค้นวันที่ 10 ส.ค. 2561
9. พระพุทธศาสนารากฐานสังคมไทย
ที่มา : https://youtu.be/dcc0mzH6Il8
สืบค้นวันที่ 10 ส.ค. 2561

แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย

แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย

เป็นการประเมินความรู้ หลังเรียนรู้เนื้อหา

มี จำนวน  10  ข้อ

เริ่มทำแบบทดสอบประจำหน่วย >