ประวัติ

ครูแมนพงษ์ เห็มกอง

ครูชำนาญการ

โรงเรียนราชวินิต มัธยม 

181 ถนนพิษณุโลก 

แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต

 กรุงเทพมหานคร 10300