ยินดีต้อนรับสู่..
ห้องเรียนเศรษฐศาสตร์
..Kru Manpong..
คำอธิบายรายวิชา
การวัดและประเมินผล
สื่ออการเรียนรู้
w644.jpg

เข้าสู่บทเรียน

20180903_141937.jpg

แบบทดสอบก่อนเรียน

    แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย

เป็นการประเมินความรู้ผู้เรียนก่อนเรียนรู้เนื้อหา มีจำนวน  20  ข้อ

ดูเพิ่มเติม
green-globe-infinity-relationship_0.jpg

ระบบเศรษฐกิจ

    กิจกรรมทางเศรษฐกิจย่อยมากมายมารวมตัวกันดำเนินการผลิตในสังคมโดยใช้หลักการแบ่งงานกันตามความถนัด มีการปฏิบัติภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน 

ดูเพิ่มเติม
shutterstock_134056745.jpg

การออมและการลงทุน

การนำเงินส่วนที่เหลือจากรายจ่ายมาเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น หรือลงทุนทางการเงิน โดยทั่วไป มักจะทำผ่านกลไกของตลาดการเงินเพื่อให้เกิดผลกำไร

ดูเพิ่มเติม
ผู้บริโภค-4.0.jpg

การผลิตสินค้าและบริการ

    การแปรสภาพทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์เป็นสินค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการมนุษย์

ดูเพิ่มเติม
ร9.jpg

เศรษฐกิจพอเพียง

   ปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” รากฐานการวางแผนการเงินของคนไทยอย่างแท้จริง  

ดูเพิ่มเติม
TIEUDUNG1.jpg

การคุ้มครองผู้บริโภค

   การปกป้องดูแลผู้บริโภค ให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม และประหยัด จากการบริโภคสินค้าและบริการ

ดูเพิ่มเติม
FB_IMG_1559144056541_edited.jpg

แบบทดสอบหลังเรียน

      แบบทดสอบหลังเรียนเป็น

การประเมินความรู้ผู้เรียนหลังเรียนรู้เนื้อหา มีจำนวน  20  ข้อ

ดูเพิ่มเติม