1.สถาบันครอบครัว
2.สถาบันการศึกษา
3.สถาบันศาสนา
6.สถาบันสื่อสารมวลชน
7.สถาบันนันทนาการ