แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย

แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย

เป็นการประเมินความรู้ผู้เรียนก่อนเรียนรู้เนื้อหา มี จำนวน  10  ข้อ

เริ่มทำแบบทดสอบประจำหน่วย >
1. พระรัตนตรัย
ที่มา : https://youtu.be/bdc1ccn0uwY
สืบค้นวันที่ 10 ม.ค. 2561
2. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย

แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย

เป็นการประเมินความรู้ผู้เรียนก่อนเรียนรู้เนื้อหา มี จำนวน  10  ข้อ

เริ่มทำแบบทดสอบประจำหน่วย >